Kdo jsme a co nabízíme

Vítejte na portálu Insolside zaměřenému na problematiku testování insolvence. Naše stránky jsou výsledkem spolupráce společností Wolters Kluwer, předního světového poskytovatele informačních řešení v oblasti práva a daní a Real Gate Capital, firmy specializující se na identifikování a odvracení hrozeb insolvence. Odbornými konzultacemi přispěla ke vzniku portálu Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ, specialisté na insolvenci s více než 25 letou praxí a vítěz ankety Právnická firma roku 2015 v kategorii Restrukturalizace a insolvence.
 
Portál Insolside je určen zejména pro management společností, které jakožto členové statutárních a kontrolních orgánů obchodních společností mají zákonnou povinnost pravidelně provádět testy insolvence. Našich služeb nicméně může využít každý, kdo má zájem na otestování společnosti před hrozbami insolvence. Naše testy se zaměřují pouze na společnosti a podnikatele, insolvence fyzických osob jakožto samostatná kategorie není podporována.

Prostřednictvím našeho portálu získáte přístup k:

Základnímu testu insolvence:

Základní varianta testu, který je poskytován zdarma. Hlavním účelem je ilustrace základních principů testování insolvence a výčet možných důsledků. Vzhledem k omezenému množství zadávaných informací jsou výsledky testů pouze orientační.

Přejít na základní test

Rozšířenému testu insolvence:

Rozšířený test je profesionálním nástrojem testování insolvence. Vychází z reálných finančních ukazatelů dané společnosti a jeho výstupem je detailní zhodnocení jejího stavu. Test je vyhodnocen na základě posouzení následujících dvou oblastí:

 • Právní analýza
  interpretace zadaných hodnot v kontextu právních předpisů, zejména jednotlivých ustanovení insolvenčního zákona a zákona o obchodních korporacích. Cílem analýzy je posouzení, zda daná společnost naplňuje znaky hrozícího úpadku a vyvození skutečností z toho plynoucích pro management a společníky společnosti.
 • Ekonomická analýza
  analýza vstupních dat za pomoci vybraných bankrotních a bonitních modelů a rozboru finančních ukazatelů, s cílem posoudit rizika úpadku testované společnosti do budoucna.

Součástí rozšířeného testu je možnost vygenerovat přehledný PDF certifikát s výsledky testu, který slouží jako osvědčení o plnění povinnosti pravidelně vykonávat testy insolvence. Vyplnění testu není komplikované. Převážná většina zadávaných hodnot je obsažena ve standardních dokumentech společnosti jako Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát, takže s jejich vyplněním nebudete mít potíže. Předpokládaná doba vyplnění testu je zhruba 30 minut. I přes detailní povahu vstupů rozšířeného testu mohou být výsledky ovlivněny externími faktory, které nejsou brány v potaz. Pro finální potvrzení negativních výsledků je proto vždy doporučena osobní konzultace s odborníky na insolvenční právo.

Přejít na rozšířený test

Službám specialistů na insolvence:

Konzultace se specialisty na insolvenci a restrukturalizaci korporací je doporučena zejména v případech negativního výsledku testu a v případech, kdy se výsledky testů liší od vnímání situace managementem společnosti. Využití odborných služeb je však možné i z jakéhokoliv jiného důvodu. Výhradním partnerem portálu Insolside pro tyto účely je advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ, která disponuje unikátní zkušeností z mnoha set insolvenčních řízení, včetně těch největších v České republice. Její advokáti získali praxi nejen jako zástupci věřitelů, dlužníků a investorů, ale rovněž při výkonu funkce insolvenčních správců. V případě zájmu o využití expertízy této renomované kanceláře použijte odkazu níže.
Kontaktovat advokátní kancelář


Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala. V případě jakékoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Základní test - vyzkoušejte zdarma

Orientační test insolvence pro společnosti a podnikatele, jehož účelem je ilustrace základních principů testovaní insolvence. Vzhledem k velmi omezenému množství zadávaných informací jsou výsledky testů pouze orientační. Pro přesnější výsledky doporučujeme otestovat společnost pomocí rozšířeného testu, který bere v potaz rovněž finanční ukazatele společnosti.

Testovaná společnost:

Má neuhrazené závazky po splatnosti 30 dní

Zaškrtněte hodnotu "Ano", pokud má testovaná společnost neuhrazené závazky vůči minimálně dvěma věřitelům, které jsou po splatnosti více než 30 dnů.


Má neuhrazené závazky po splatnosti 90 dní

Zaškrtněte hodnotu "Ano", pokud má testovaná společnost neuhrazené závazky vůči minimálně dvěma věřitelům, které jsou po splatnosti více než 90 dnů.


Má roční obrat větší než 50 milionů Kč

Zaškrtněte hodnotu "Ano", pokud má testovaná společnost roční obrat za poslední kalendární rok vyšší než 50 milionů Kč. Roční obrat se rovná součtu příjmových řádků I. až XIII. výkazu zisku a ztráty.


Má aktuální finanční majetek vyšší než jsou její splatné závazky

Zaškrtněte hodnotu "Ano", pokud má testovaná společnost aktuální finanční majetek vyšší než je součet splatných závazků. Pod pojmem Finanční majetek se rozumí hotovost v pokladnách, na běžných účtech a krátkodobé cenné papíry.


Má více než 50 zaměstnanců

Zaškrtněte hodnotu "Ano", pokud má testovaná společnost více než 50 zaměstnanců.


Má majetek vyšší hodnoty než jsou všechny její závazky (splatné i nesplatné)

Zaškrtněte hodnotu "Ano", pokud odhadovaná tržní hodnota majetku testované společnosti převyšuje hodnotu splatných i nesplatných závazků.


Má kladný součet výsledku hospodaření v současném a minulém období

Zaškrtněte hodnotu "Ano" pokud má testovaná společnost součet výsledků hospodaření v současném a minulém období větší než 0.


Očekává kladný výsledek hospodaření v budoucím období - zisk

Zaškrtněte hodnotu "Ano", pokud testovaná společnost očekává zisk v přístím účetním období.


Pro výsledek dokončete test a stiskněte "vyhodnotit"

Rozšířený test - zjistěte více

Rozšířený test insolvence je určen pro všechny, kteří chtějí otestovat riziko úpadku určité společnosti. Na rozdíl od základního testu se jedná o profesionálním nástroj pro testování a prevenci insolvence, který pracuje s reálnými finančními ukazateli. Test má speciální význam pro následující skupiny:

 • Manažery
  kteří mají jakožto členové statutárních a kontrolních orgánů obchodních společností zákonnou povinnost provádět testy insolvence, a to minimálně jednou ročně.
 • Společníky
  o kterých může soud v případě pozdějšího úpadku korporace rozhodnout, že osobně ručí za všechny závazky korporace.
 • Banky a další finanční instituce
  které mají povinnost provádět testování finanční situace svých korporátních dlužníků nejméně jednou za čtvrt roku.

Pro vyhodnocení testu je třeba zadat 4 kategorie informací o společnosti: obecné informace, informace z rozvahy společnosti, informace z výkazu zisku a ztráty společnosti a informace týkající se aktuálního stavu závazků společnosti. Jedná se o informace obsažené ve standardních dokumentech a jejich dohledání není komplikované.

Test je vyhodnocen na základě právního a ekonomického rozboru vstupních hodnot zadaných uživateli. V prvním kroku jsou vstupní hodnoty interpretovány v kontextu právních předpisů, zejména jednotlivých ustanovení insolvenčního zákona a zákona o obchodních korporacích. Cílem analýzy je posouzení, zda daná společnost naplňuje znaky hrozícího úpadku a vyvození skutečností z toho plynoucích pro management, společníky společnosti a další subjekty. V dalších krocích dochází k analýze vstupních dat za pomoci vybraných bankrotních a bonitních modelů a rozboru finančních ukazatelů, s cílem posoudit rizika úpadku testované společnosti do budoucna.

Rozšířený test Vám také přinese velké množství užitečných funkcí. Díky automatickému ukládání výsledků vyhodnocených testů a nemožnosti tyto výsledky dále editovat budete schopni osvědčit, že jste dostáli svým povinnostem testovat Vaši společnost. Přehledný PDF certifikát Vám umožní uložit výsledek testu i mimo náš portál a sdílet výsledky třetím osobám. Sekce správa účtů Vám umožní využívání jedné licence několika uživateli a zajistí možnost sdílení a editaci rozpracovaných testů mezi více odděleními společnosti. Samozřejmostí je rovněž možnost uložit si rozpracovaný test či duplikace testů usnadňující zadávání vstupních hodnot pro pravidelné testování.

Vyzkoušejte rozšířený test

Využijte služeb specialistů na insolvence

V případě negativního výsledku testu insolvence Vám doporučujeme konzultaci se specialisty na insolvenci a restrukturalizaci korporací. Specialisté Vám pomohou rovněž v řadě dalších situací souvisejících s úpadkem korporací (viz nabízené služby). Výhradním partnerem portálu Insolside je advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ, která se již více než 25 let úzce specializuje na insolvenční právo, restrukturalizace (reorganizace) korporací a český soudní proces. Využívá přitom praktických zkušeností z mnoha set transakcí a insolvenčních řízení, které řešili a řeší její advokáti a insolvenční správci.

Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ poskytuje efektivní poradenství a profesionální služby. Účinně chrání své klienty před korporátními i osobními riziky. Je nezávislá na mezinárodních a jakýchkoli jiných strukturách a hájí výhradně zájmy svých klientů. Spolupracuje s daňovými poradci, auditory, znalci, znaleckými ústavy, ekonomickými poradci, interim manažery a odborníky v oblasti turnaround managementu.

Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ zvítězila v odborné kategorii Restrukturalizace a insolvence celostátní soutěže Právnická firma roku 2015 poté, co se v předchozích třech letech umístila na stříbrné pozici.

 

NABÍZENÉ SLUŽBY:

 • Expertízy, testy insolvence

Manažerská shrnutí a doporučení advokátní kanceláře jsou praktická srozumitelná a ekonomicky orientovaná. Expertízy jsou logickým podkladem pro klíčová rozhodnutí. Tyto podklady vytváří přesvědčivou auditní stopu, která dokumentuje řádnou péči a chrání manažery korporací.

 • Reorganizace

Tým advokátní kanceláře pracuje na nejvýznamnějších případech reorganizací v České republice. Disponuje unikátním know-how. Přináší svým klientům ověřená řešení. Pracuje pro korporace, společníky, banky, věřitele a strategické a finanční investory. Poskytuje služby insolvenčních správců se zvláštním povolením, které zákon vyžaduje pro všechny typy reorganizací.

 • Transakce

Jak získat profit ze zadlužených podniků? Krize je příležitostí ke změně. Korporace vznikají a zanikají, ale jejich aktiva zůstávají. Tým advokátní kanceláře pomáhá společníkům optimalizovat odchody ze společností. Zajišťuje investorům výhodné M&A transakce a investice do „distressed“ aktiv.

 • Zastupování

Advokátní kancelář se již více než 25 let zaměřuje na zastupování korporací, bank a věřitelů v insolvenčních řízeních a soudních sporech. Zná reálnou praxi českých soudů. Využívá ve prospěch svých klientů praktické zkušenosti z mnoha set případů, které řešili její advokáti a insolvenční správci.

 • Služby správců

Insolvenční správci, kteří působí v advokátní kanceláři, mají bezpečnostní prověrky a zvláštní povolení k řešení úpadku korporací a finančních institucí. Poskytují služby insolvenčních správců v konkursech i reorganizacích. Využívají efektivní postupy založené na zkušenostech ze stovek řešených případů.

Kontaktovat specialisty

Proč objednat rozšířený test insolvence?

Rozšířený test insolvence je na rozdíl od základního testu profesionálním nástrojem pro testování a prevenci insolvence. Mimo obecných informací hodnocených v základním testu bere rozšířený test v potaz informace z rozvahy společnosti, informace z výkazu zisku a ztráty společnosti a informace týkající se aktuálního stavu závazků společnosti.

Rozšířený test Vám rovněž přinese velké množství důležitých funkcí. Díky automatickému ukládání výsledků vyhodnocených testů a nemožnosti tyto výsledky dále editovat budete schopni osvědčit, že jste dostáli svým povinnostem testovat Vaši společnost. Přehledný PDF certifikát Vám umožní uložit výsledek testu i mimo náš portál a sdílet výsledky třetím osobám. Sekce správa účtů Vám umožní využívání jedné licence několika uživateli a zajistí možnost sdílení a editaci rozpracovaných testů mezi více odděleními společnosti. Samozřejmostí je rovněž možnost uložit si rozpracovaný test či duplikace testů usnadňující zadávání vstupních hodnot pro pravidelné testování.

Využijte možnosti bezplatné registrace díky které získáte přístup k sekci rozšířeného testu a budete moci prozkoumat rozšířené testy blíže. Pro samotné vyhodnocení testu je nicméně nutné zakoupení jednoho z našich produktových balíčků.

 • Osvědčení o plnění povinnosti provádět testy insolvence

 • Profesionální test zohledňující reálná finanční data

 • Možnost uložit si rozpracovaný test ve svém účtu

 • Vygenerování Vašich výsledků do přehledného PDF souboru.

 • Historie výsledků všech Vašich testů

 • Možnost sdílet dokončené testy

Zaregistrujte se a otestujte vaši společnost

Registrací získáte:

 • Přístup k zadání rozšířeného testů insolvence
 • Možnost uložení a sdílení výsledků testů
 • Přístup k objednání licencí rozšířených testů
 • Informace o změnách legislativy v oblasti insolvence
 • a další