Jak testy vyhodnocujeme

Testy jsou vyhodnocovány na základě právního a ekonomického rozboru vstupních hodnot zadaných uživateli. V prvním kroku jsou vstupní hodnoty interpretovány v kontextu právních předpisů – zejména jednotlivých ustanovení insolvenčního zákona a zákona o obchodních korporacích. Cílem tohoto kroku je posouzení, zda je daná společnost předlužena či naplňuje znaky platební neschopnosti a je tím pádem ohrožena úpadkem. Následuje vyvození skutečností z toho plynoucích pro management, společníky společnosti a další subjekty. V dalších krocích dochází k analýze vstupních dat za pomoci vybraných bankrotních a bonitních modelů a rozboru finančních ukazatelů, s cílem posoudit rizika úpadku testované společnosti do budoucna.

Pro vyhodnocení testu je třeba zadat 4 kategorie informací o společnosti – obecné informace, informace z rozvahy společnosti, informace z výkazu zisku a ztrát společnosti a informace týkající se aktuálního stavu závazků společnosti. Zadavatel odpovídá za správnost a aktuálnost zadaných vstupních informací. Všechny zadané informace musí být zadány ke shodnému okamžiku v čase.